ALGEMENE VOORWAARDEN

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2011 en vervangen alle vorige algemene voorwaarden.

1. De werkroosters

De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die onderling worden overlegd.  De klant garandeert de toegang tot de lokalen, en verbindt zich, naar behoefte, om de airconditioning of de verwarming niet af te sluiten.

Behoudens andere bepalingen, zijn onze prijzen berekend voor de uitvoering van de werken tijdens werkdagen ( van maandag tot en met vrijdag).  Ons personeel werkt noch op zaterdagen, zondagen of wettelijke feestdagen of de compensatiedagen ervan (deze compensatiedag wordt genomen op de eerst volgende werkdag) , noch op dagen voor dewelke de klant aan zijn personeel de voordelen toekent van een extra-legale feestdag, met een minimum van één dag per jaar ter compensatie van de Vlaamse Gemeenschap, dit zonder wijziging van het forfait.

2. Duur van de overeenkomsten

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen worden de overeenkomsten afgesloten voor de duur van één jaar. De aanvangsdatum van de overeenkomst is de eerste dag dat er prestaties worden geleverd.

Bij het einde van de overeenkomst wordt deze termijn stilzwijgend voor eenzelfde duur van één jaar hernieuwd, tenzij deze door één van de partijen per aangetekend schrijven wordt opgezegd, ten minste zes maanden vóór het verstrijken van de jaarlijkse vervaldag.

Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst wordt gelijkgesteld met een feitelijke overeenkomst van één jaar, startend op de datum der werken.

In geval van overmacht (staking, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten en edm.) wordt de uitvoering van de overeenkomst geschorst, zonder dat hierdoor de overeenkomst op zich beëindigd wordt. Schorsing van de overeenkomst laat de mogelijkheid tot opzegging onverlet. Voor zover de toestand van overmacht aanhoudt gedurende meer dan 3 maanden, heeft de Vennootschap het recht om af te zien van de verdere uitvoering van de overeenkomst. In zulk geval wordt de klant per aangetekend schrijven van dit voornemen in kennis gesteld en zal een schadevergoeding aan de Vennootschap verschuldigd zijn, die forfaitair en onherroepelijk vastgelegd wordt op 3 maanden facturatie.

Het contract met de Vennootschap is niet overdraagbaar, behoudens haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

3. De leiding van de werkzaamheden

De werken worden geleid door onze inspectiedienst.  In onvoorziene gevallen dient het personeel zich te schikken naar de instructies van de klant. In die omstandigheden neemt de klant de technische verantwoordelijkheid voor de werken op zich.

4. Schorsing van de werken

In geval van overmacht (staking, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten, en dergelijke…) is er schorsing van de overeenkomst, zonder dat deze beëindigd wordt.

5. Klachten

Elke klacht moet schriftelijk of per e-mail worden geuit, wil ze ontvankelijk zijn.  Klachten over de uitvoering van de werken dienen binnen 48 uren na de uitvoering geformuleerd.

Klachten over de opstelling en de berekening van facturen dienen geformuleerd binnen de week van ontvangst.

6. Aansprakelijkheid

Wij dragen onze wettelijke aansprakelijkheid, met een maximumkapitaal van € 1.500.000 lichamelijke en stoffelijke schade vermengd per schadegeval.
Wij wijzen verantwoordelijk af voor :

  • breuk van neonlichten
  • breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel
  • krassen op ruiten en vensters
  • eventuele beschadigingen aan gevels en dakbedekkingen (roofing e.d.) door slijtage en/of indrukken door voeten en/of beschermblokken

7. Privacyverklaring

Beyens Cleaning kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. 

Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie.

Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze software of services op te vragen. Waar toegestaan, kan Beyens Cleaning informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up-to-date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

Beyens Cleaning kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om, uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services, inclusief het downloaden.

Uw verklaringen, facturen of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen. U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

8. Prijzen

Onze prijzen dekken lonen, salarissen, sociale lasten, producten, materieel, inspectiewerk en algemene kosten, tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte.

Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast vanaf de eerste maandfactuur, die volgt op de datum van de wijziging.

Onze prijzen zijn exclusief BTW en taksen.

Behalve indien anders wordt afgesproken, bevatten onze prijzen niet :

  • Het ophalen van afval
  • Het leveren van toiletpapier, handzeep, handdoekpapier en dergelijke

De klant draagt alle kosten voor levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water.

9. Betaling van de facturen

Facturen zijn contant betaalbaar 30 dagen na factuurdatum

10. Het niet betalen van de factuur op de vervaldag

  • gebrek aan betaling op de vervaldag laat ons toe de overeenkomst zonder opzeg te verbreken, zonder afbreuk aan de hierna vermelde punten.
  • gebrek aan betaling op de vervaldag vernietigt elke door bijzondere voorwaarden  toegestane crediettermijn, en maakt alle facturen, die in het bezit van de klant zijn, in volle recht opeisbaar.
  • gebrek aan betaling op de vervaldag veroorzaakt de eisbaarheid, zonder verdere aanmaning van:

a) een rente van 1% per maand vanaf de datum van de factuur

b) een vergoeding van 15% met een minimum van € 50,00 bij wijze van forfaitaire   schadevergoeding onverminderd de gebeurlijke gerechtskosten

11. Competentie van de Rechtbanken

Enkel de rechtbanken van Antwerpen en Leuven zijn bevoegd voor de geschillen met de klant

12. Personeel

De klant verbindt zich om ons personeel niet rechtstreeks, noch onrechtstreeks, in dienst te nemen gedurende de looptijd van de overeenkomst, en in de periode van drie maanden die er op volgt.

Elke inbreuk op deze overeengekomen verplichting vormt een oneerlijke aanwerving die beboet wordt met € 1.250,00 per persoon, ten titel van schadevergoeding en rente, als onherroepelijk strafbeding.

13. De algemene voorwaarden

Wij wijzen alle algemene aankoopvoorwaarden van onze klant af, zoals ze vermeld worden op zijn brieven, bestelbonnen enz…  Alleen onze algemene en bijzondere voorwaarden regelen de verhouding met de klant.

 

Beyens Cleaning NV

Maatschappelijke zetel : Liersesteenweg 250, 3130 Begijnendijk – HRL 69.621

Uitbatingszetel : Markgravelei 43, 2018 Antwerpen – HRA 319.872